Vedtekter for Sandnes Historielag    

per årsmøtet 04 Mars 2024                              

 (Vedtatt i 1975, og revidert i 1980, 1987, 2012, 2013 og 2024)

  1. Laget, som ble stiftet 23. oktober 1975, har til formål:

a.      Å fremme interessen for lokalhistorie og ættegransking ved å legge forholdene til rette slik at flest mulig i lokalsamfunnet kan ta del i slikt arbeid.

b.      Å arbeide for god tilgang til lokalhistorien.

c.       Å arrangere lagsmøter, så vidt mulig 8-10 ganger i året, der medlemmene kan høre aktuelle foredrag, se bilder, film m.m. i samsvar med lagets formål.

d.      Å arrangere sommerturer, byvandringer og museumsbesøk samt delta i kulturminnearbeid.

2.      Laget er medlem i Rogaland historielag på vilkår som er godkjente av årsmøtet i lokallaget. Laget søker også samarbeid med kommunen, biblioteket, Jærmuseet og andre det kan være greit å sam­arbeide med.

3.      Alle kan bli medlemmer, også interesserte fra andre kommuner. Medlemskontingenten fast­settes av årsmøtet etter forslag fra styret. Fastsettelsen gjelder for året etter at vedtaket er truffet. I tilfelle kontingenten som betales til Rogaland historielag økes i tiden etter fastsettelsen, kan styret øke kontingenten tilsvarende.

4.      Årsmøtet er øverste organ for laget. Møtet skal avholdes i mars måned. Styret forbereder sakslista og sender inn­kalling til alle medlemmene senest tre uker før. Årsmøtet tar opp følgende saker:

  • Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  • Innkalling og årsmelding
  • Regnskap og budsjett
  • Fastsetting av årskontingent
  • Valg av styre, revisorer og valgnemnd
  • Innkomne forslag

Årsmøtet velger et styre på 5 medlemmer for 2 år, slik at 2 av medlemmene er på valg det ene året og de 3 andre det andre året.

En velger først den av styret som skal være leder i 2 år, deretter de andre styremedlemmene som er på valg. 2 vara­medlemmer velges for 1 år om gangen, like ens 2 revisorer. Begge kjønn bør om mulig være med i styret.

Etter forslag fra valgnemnda, kan årsmøtet fastsette kortere funksjonstid enn angitt i foregående ledd. På samme vilkår kan årsmøtet bestemme at styret selv velger lederen slik det går fram av punkt 5.

Etter styrevalget velger årsmøtet også en valgnemnd på 3 medlemmer med funksjonstid på 3 år, slik at en av medlemmene er på valg hvert år. Den som sitter det 3. året, innkaller til møte i valg­nemnda og leder dette.

5.      Styret velger selv nestleder, kasserer og ellers nødvendige verv. Det legger fram års­melding og års­regnskap og sender dette om mulig til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Styret kan vedta at kassereroppgaven skal utføres eksternt. I så tilfelle skal styret føre forsvarlig tilsyn med regnskapsføringen og styret beholder ansvar for regnskapet overfor årsmøtet.

6.      Ved avstemning i styret har leder 2 stemmer i tilfeller med ellers likt stemmetall. Styret er beslutnings­dyktig når minst en halvpart er til stede.

7.      Ekstraordinært årsmøte kan holdes om styreleder, minst tre styremedlemmer eller minst 20 av med­lemmene i laget krever det.

8.      For best å fremme lagets formål skal styret søke å aktivisere medlemmene med å opprette egne arbeids­grupper med ansvar for større og mindre prosjekter og oppgaver. Gruppene skal jevnlig rapportere til styret.

9.      Forslag om endringer av vedtektene for laget skal forelegges styret skriftlig innen 31. januar. Styret skal presentere forslaget med sin innstilling på første årsmøte for behandling. Endring av vedtektene krever tre fjerde­dels flertall på årsmøtet.

10.    Innkallinger og meldinger til medlemmene ifølge disse vedtekter kan skje elektronisk eller i brevs form.

11.    Oppløsning av laget krever tre fjerdedels flertall i to påfølgende årsmøter. Blir laget lagt ned og ikke tatt opp igjen innen 5 år, går alle eiendeler til Rogaland historielag.