Handlingsplan 2017 – 2020                                                              

En skisse til handlingsplan for perioden 2013-2016 ble lagt fram på årsmøtet 5. mars 2012 for foreløpig drøfting og denne ble senere vedtatt for perioden 2013-16. Handlingsplanen blir nå rullert for perioden 2017-2020.  I handlingsplanen vil Sandnes Historielag bli forkortet til SHL.

 

Utdrag fra vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet mandag 5. mars 2012.

Formål:

  • Å fremme interessen for lokalhistorie og slektsgransking ved å legge forholdene til rette slik at flest mulig i lokalsamfunnet kan ta del i slikt arbeid
  • Å arbeide for god tilgang til lokalhistorisk kildemateriale
  •  Å arrangere lagsmøter der medlemmene kan høre aktuelle foredrag, se lysbilder, film m.m. i samsvar med lagets formål.
  • Å arrangere sommerturer, byvandringer og museumsbesøk samt delta i kulturminnearbeid

Laget søker også samarbeid med kommunen, biblioteket, Jærmuseet og andre det kan være greit å samarbeide med.

For best å fremme lagets formål skal styret søke å aktivisere medlemmene ved  å opprette egne arbeidsgrupper med ansvar for større og mindre prosjekt og oppgaver. Gruppene skal jevnlig rapportere til styret.

 

 

 

Tiltak og mål deles inn i tre hoveddeler: A. Organisasjon, lokaler og økonomi   B. Aktiviteter mot lagets medlemmer     C. Samfunnsoppdrag – tiltak mot andre enn medlemmer:

 

A. Organisasjon, lokaler og økonomi

Laget drives i hovedsak av tillitsvalgte og andre frivillige uten godtgjørelse.

Direkte relevante utlegg blir refundert etter regning og styret kan også beslutte å kjøpe ulike tjenester knyttet til driften og videreutviklingen av laget og ulike prosjekter. Dersom det økonomiske grunnlaget er tilstede kan også styret ansette daglig leder på deltid for å gjennomføre styrets strategi og handlingsplanen.

SH vil samarbeide aktivt med Rogaland Historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Lagets økonomi er basert på medlemskontingent, som vedtas på årsmøtet etter forslag fra styret, inngangspenger ved deltakelse på lagets aktiviteter og prosjektinntekter eller tilskudd til ulike aktiviteter.

For planperioden vil vi søke å øke lagets inntekter gjennom ”Pengegaver med skattefradrag” basert på ordning i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie. SH bør også søke om å bli tilsluttet ordningen med Grasrotandel av tippemidler. Laget bør også vurdere å søke støtte fra bedrifter, enkeltpersoner og private og offentlige organisasjoner og prosjektstøtte fra Landslaget.

I tillegg til styret og andre tillitsvalgte ønsker vi å aktivisere øvrige medlemmer ved å opprette arbeidsgrupper eller knytte til oss enkeltpersoner med spesiell interesse og kompetanse på områder som omfattes av handlingsplanen. I 2017 har vi fire slike grupper: Årbokredaksjonen, Stedsnavnsgruppe, Folkeminnegruppe og gruppe for dokumentasjon av eldre bygninger. I planperioden vil vi arbeide for å etablere følgende grupper: Slektsgranskingsgruppe, Utvandringsgruppe, Kulturminnegruppe, Prosjektgruppe for arbeid rettet mot barn og unge, Gruppe for lokalhistoriske filmer og bilder.

Styret vil drive aktiv markedsføring og profilering av laget for å sikre en jevn og god tilgang på nye medlemmer. Herunder vil også etablering på sosiale nettmedier bli vurdert.

Styret vil prøve å finne hensiktsmessige møtelokaler med større kapasitet til våre medlemsmøter.

SH oppbevarer samlingen av lokalhistoriske bøker i leide lokaler i Møllemesterboligen på Vitenfabrikken. Her har vi også styremøter og møter i arbeidsgruppene. Styret vil vurdere om det kan etableres kontor med åpningstid 2-3 dager i uken.

Driften av SH bør vanligvis minst gå i balanse slik at laget over tid kan opprettholde en trygg økonomi.

Etter behov bør det avholdes ”utvidede styremøter” der medlemmer og andre interesserte inviteres sammen med styret til å fremme forslag og diskutere driften og utviklingen av laget.

 

B. Aktiviteter mot lagets medlemmer

Arrangere åpne medlemsmøter i hovedsak med lokalhistoriske tema 8-10 ganger pr år, vanligvis første mandagen i måneden.

Sommertur – dagstur i mai/ juni hvert år

Byvandringer eller kulturminneløyper minst en gang pr år. Byvandringer kan også være aktuelle overfor andre interesserte og bedrifter og andre lag – i så fall bør det vurderes å ta betalt for slike aktiviteter slik det gjøres i andre byer.

Museumsbesøk med program (kan inngå i planen for medlemsmøter eller komme som et tillegg)

Arrangere kurs i slektsgransking i samarbeid med DIS Rogaland og etablere brukergrupper for interesserte som arbeider med slektsgransking.

Vi vil arbeide for at laget stiller med historisk opptog i Folketoget i Sandnes på 17. mai.

I 2017 vil vi søke samarbeid med Den norske kirke om historiske temamøter om forholdene i vårt område for 500 år siden – dette i forbindelse med Reformasjonsjubileet.   Vi ønsker også å ha foredrag knyttet til historien til kirkene i Sandnes/Høyland kommune og om prester og andre kirkelig ansatte som har markert seg. I denne forbindelse vil vi ha arrangement i Sandnes og Gand Kirke.

I 2020 ønsker vi å ha fokus på tema og aktiviteter knyttet til utvandringen fra Høyland og Sandnes til Amerika. Dette håper vi kan bli en start på et tema som fører fram til det store Utvandringsjubileet i 2025. Hvis mulig ønsker vi å gjennomføre en medlemstur til det norske Amerika.

C. Samfunnsoppdrag – tiltak mot andre enn medlemmer

Gjennomføre møter i folkeminnegrupper på Gandsfjord Seniorsenter eller andre eldresenter.

I 2018 og 2019 ønsker vi å sette fokus på å formidle lokalhistorien til de oppvoksende slekter – gjennom inngåelse av Partnerskapsavtaler mellom SH og utvalgte skoler i kommunen. Dette samarbeidet skal ikke bare inneholde formidling til ungdommene, men også legge vekt på prosjektarbeid som aktiviserer ungdommene, f.eks gjennom intervju med eldre – gjerne egne foreldre, besteforeldre og oldeforeldre.

Samarbeide med Sandnes Kommune om tiltak under ordningene med den Kulturelle Spaserstokken og den Kulturelle Skolesekken.

Vi ønsker å inngå samarbeidsavtaler med lokalhistorielag i minst to andre kommuner. Dette vil bl.a. gjøre det mulig å søke midler til prosjekt fra Rogaland Fylkeskommune.

SH ønsker å delta som en aktiv samarbeidspartner med Jærmuseet / Vitenfabrikken når det gjelder arbeid med utstillingsprosjekt og utviklingen av Byhistorisk samling.

Styret forbeholder seg å kunne endre denne handlingsplanen i løpet av planperioden hvis forholdene endrer seg  Medlemmene vil bli informert hvis det foretas vesentlige endringer.

Sandnes, 30. januar 2017

For styret i Sandnes Historielag                       Njål Vigesdal  (Styreleder)