Årsmøtet ble holdt 2. mars 2015

Følgende saksliste ble behandlet:
1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen.
Njål Vigesdal ble valgt til møteleder, og
Inger-Sigrun Slagstad Vik
ble valgt til referent.
2. Årsmelding. Godkjent, og den blir gjengitt her på vårt nettsted. Se til venstre!
3. Regnskap og budsjett. Godkjent. Blir vist her på nettstedet. Se til venstre!
4. Forslag fra medlemmene. Ingen var sendt inn.
5. Styret foreslo at årskontingenten også for 2016 skal bli kr 200,-. Og det ble vedtatt av årsmøtet.
6. Valg av styre, revisorer og valgnemnd.
Når det gjelder styret, var Njål Vigesdal og Liv Marie Andersen Ravndal på valg. De skulle velges for to år, men ville selv velges for ett år. Dette ble vedtatt.
Når det gjelder varamedlemmer ble Tor Steinar Raugstad gjenvalgt for ett år, og nytt medlem bli Audun Stuland, også for ett år.
Begge revisorene, Oddmund Bilstad og Sigurd Vesthovde, ble gjenvalgt.
Valgnemnd: Gunnleiv Aareskjold, Aasmund Ulvund
og Berit Lytomt.
7. Valg av 5 delegater på årsmøtet for Rogaland HIstorielag.

Etter årsmøtet fikk vi et foredrag av Oddrun Dehli, VITA VERITAS, på over en time.
Oddrun DehliOddrun Dehli, som vi ser til venstre, sier:
"Alle har sin egen personlige historie å fortelle. Min oppgave er å formidle denne historien, og lage en bok av den. Mange barn og barnebarn vil nok sette pris på en slik gave fra mor, far, bestemor eller bestefar."
På årsmøtet holdt hun foredrag og tok historiske epoker fra 1930-tallet og fram til i dag. Det vekker mange minner for de fleste. Og hun snakket oså om hvilken verdi den enkeltes livshistorie har, og hvorfor det kan være viktig for mange å få skrevet ned sin historie.

VitaVeritas
Oddrun Dehli viste mange gode bilder på veggen.