Logo

Sandnes Historielag - Årsmelding 2015
Årsmøte og tillitsvalgte Årsmøte for driftsåret 2014 ble holdt på Vitenfabrikken 2. mars 2015 etter lovlig innkalling. Årsmelding og regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent. Styret la også fram budsjett for 2015 til orientering. Laget har hatt følgende tillitsvalgte i 2015:
Styret: Njål Vigesdal (styreleder), Liv Marie Andersen Ravndal (nestleder), Inger-Sigrun Slagstad Vik (sekretær), Merete Sønsterud (kasserer), Sverre Vagle (styremedlem), Tor Steinar Raugstad (varamedlem) og Audun Stuland (varamedlem). Stuland gikk ut høsten 2015 pga flytting. Revisorer: Ommund Bilstad og Sigurd Vesthovde. Valgnemnd: Gunnleiv Aareskjold (leder), Aasmund Ulvund og Berit Lytomt. Æresmedlem: Åse Kristine Meling Kristensen.
Det har vært avholdt 9 styremøter. Styremøtene holdes i vårt møtelokale i Møllemesterboligen på Vitenfabrikken.
Lagets virksomhet i 2015 Aktiviteten og interessen for laget og medlemsmøtene har øket også i 2015. Medlemsantallet var ved årsskiftet økt til 420 mot 375 året før. (en økning på 12 %). Samarbeidet med Rogaland Historielag når det gjelder ajourhold av medlemsregister og fakturering av kontingenter fungerer svært bra. Kontingentinntektene ble i 2015 kr 78 300, en økning fra kr 72 900 året før.
Aktivitetene i 2015 - lagets 40. driftsår Vi har til sammen hatt 19 medlemsmøter og andre egne eksterne aktiviteter i 2015, en økning fra 15 året før. Frammøtet på medlemsmøtene har vært svært bra. Medlemsmøtene er holdt i auditoriet på Vitenfabrikken. På julemøtet solgte vi 130 billetter på forhånd som var det maksimale vi hadde lov til å slippe inn i auditoriet av sikkerhetsmessige grunner. Flere av de andre møtene ble også fulltegnet slik at vi måtte stenge dørene. Vi føler nå at kapasiteten for møtene på Vitenfabrikken er blitt for liten. Styret beklager at mange ikke har fått plass.
Vårens aktiviteter: Lisabeth Risa og Berit bass: «Fotografihistorien – sett fra Rogaland - med eksempler fra Sandnes». Ernst Lapin og Johannes Østvold: «Sandnes – den lille sjøfartsbyen». Årsmøte med foredrag av Oddrun Dehli: «Arven alle kan dele». Visning av filmen «13 dager i april» på SF Kino (både formiddags-, skole- og kveldsforestilling). Vi betalte for skoleforestillingen som var for elever ved Høyland Ungdomsskole. Jan-Petter Stangeland: «Lokale travløp i Sandnes og omegn – 1937-1949». Deltakelse i Folketoget på 17. mai. Sommertur med buss til Dalane. Byvandring langs den gamle bygrensen mellom Sandnes og Høyland. Videre hadde vi to møter i Folkeminnegruppen på Gandsfjord seniorsenter. Møteledere her var Njål Vigesdal og Berit Lytomt. Referat med bilder fra sommerturen og byvandringen står i Årbok nr 18 - 2015.
Høstens aktiviteter: Svein Andersen: «Historier fra min tid på Sandnes Aducerverk AS». Byvandring med buss og middag – lokalhistorisk «byvandring» med buss i samarbeid med Gandsfjord Seniorsenter. Arrangementet inngikk i de nasjonale kulturminnedagene. Audun Stuland: «Mauritz Kartevolds liv og tanker». «Sandnes Historielag 40 år – en lokalhistorisk festforestilling i toner, ord og bilder» i den store salen i Sandnes Kulturhus. Folkeminnekveld i Julebygda. «Presentasjon av Sandnes Historielags ÅRBOK nr 18 – 2015». Julemøte med julegrøt mm: Foredrag av Sjur Håland: «Varmen fra myra» og visning av Klepp Historielags film: «Jordbruk på Jæren i eldre tid» Vi hadde også i høst to møter i Folkeminnegruppen på Gandsfjord seniorsenter.
Samfunnsoppdrag – tilbud til andre enn medlemmer I handlingsplanen har vi med et hovedpunkt om at Sandnes Historielag også skal påta seg det vi har kalt samfunnsoppdrag – dvs formidlingsoppdrag innen lokalhistorie overfor andre enn våre medlemmer. Dette etterlever vi ved at alle våre medlemsmøter er åpne også for andre enn medlemmene. Videre har vi nå i snart fem år arrangert Folkeminnegrupper på Gandsfjord seniorsenter. De første årene hadde vi dette 7-8 ganger pr år, men har redusert det til 4 ganger i 2015. I 2015 fikk vi også en rekke henvendelser om å holde lokalhistoriske foredrag med bilder på andre eldresenter, foreninger o.l. Njål Vigesdal har holdt slike foredrag på flere steder også i løpet av 2015. Disse henvendelsene viser at det er stor interesse for lokalhistorie. Det har også vært flere forespørsler om byvandringer. Det er ønskelig at flere av våre medlemmer kan påta seg slike små
Tar vare på og formidler lokalhistorien
formidlingsoppdrag. Slike oppdrag vil i mange tilfeller kunne gi inntekter for historielaget. Styret har vedtatt et prinsipp om at slike eksterne inntekter kan bli delt 50-50 mellom historielaget og den som tar på seg å gjennomføre oppdragene.
Bokutgivelser: Årbok nr 18 – 2015 og «Sandnes – den lille sjøfartsbyen» Årbok nr 18 - 2015 kom ut i god tid før jul og ble som nevnt ovenfor presentert på et eget åpent medlemsmøte på Vitenfabrikken. Boka har dette året 16 artikler og er på ca 250 sider. Egil Berge er redaktør for årboka. De øvrige medlemmene i redaksjonen for boka har vært Stein Rune Jakobsen, Sigmund Alsvik, Ernst Lapin og Brit Sissel Todnem. Bokprosjektet har eget separat regnskap skilt fra lagets. Årboka har i mange år vært lagets ”flaggskip”. Takk til redaksjonen for ei flott bok og stor innsats. Utgivelsen av Årbok nr 17 – 2014 gikk med overskudd og Sandnes Historielag fikk i 2015 overført et beløp på kr 5 586,- som vår andel av årets overskudd basert på avtale mellom styret i historielaget og årbokredaksjonen. I tillegg til årboka ga laget i 2015 ut den flotte og spennende boka: «Sandnes – den lille sjøfartsbyen» som er skrevet av Ernst Lapin i samarbeid med Johannes Østvold. Boka er på hele 350 sider og har utrolig mange flotte bilder. Boka får på en flott måte fram en side ved Sandnes bys historie som har vært lite kjent.
Arbeid med navnesaker SHL er høringsinstans for kommunen i navnesaker. Vi har uttalerett, forslagsmulighet og ankerett i navnesaker. I 2011 etablerte vi et eget navnesaksutvalg i laget. Egil Berge er leder av dette utvalget. De øvrige medlemmene er Sverre Vagle, Gunnar Sinnes, Gunnleiv Aareskjold og Enok Lauvås. Omfanget av arbeidet i dette utvalget har økt også i 2015. Den store utbyggingen i Sandnes gjør at det stadig er behov for flere gode navneforslag til gater og områder. Styret vil særlig takke Egil Berge for grundig og godt arbeid med disse navnesakene, som krever stor arbeidsinnsats og kunnskap. Siden vi utfører alt dette arbeidet gratis for kommunen, kan vi med stor grunn også inkludere dette i vårt samfunnsoppdrag.
Arbeidsgruppe for dokumentering av kulturminner – samarbeid med byantikvaren Vi etablerte i 2014 en egen arbeidsgruppe for dokumentasjon av kulturminner, særlig bygninger, som står i fare for å forsvinne i forbindelse med byutvikling. Denne gruppen består av Sverre Vagle og Jan Lode Ellingsen som samarbeider med byantikvar Gro Persson. Jan Lode Ellingsen har påtatt seg oppdrag med å fotografere disse kulturminnene etter forslag fra og i samarbeid med byantikvaren.
Etablering av Julebygda Historielag som avdeling av Sandnes Historielag Etter et samarbeidsmøte i september 2014 er det etablert et eget historielag for Julebygda som har inngått en avtale om at medlemmene blir kollektivt innmeldt i Sandnes Historielag, men slik at dette lokale laget har egen styringsgruppe og vedtekter. Julebygda Historielag ble formelt etablert på et møte i bygda 17. mars 2015. Sandnes Historielag ga i 2015 et tilskudd til denne etableringen på kr 5 000. I høst arrangerte Julebygda Historielag en svært godt besøkt og vellykket folkeminnekveld i «Løå på Lea». Alle medlemmene i Sandnes Historielag blir invitert til arrangement som styringsgruppa i Julebygda gjennomfører.
Kommunale tildelinger – kulturpris og innsatspokal Siden vi i 2015 feiret lagets 40-årsjubileum er det naturlig å nevne at laget og frivillige som arbeider for laget ved flere anledninger opp gjennom årene har blitt tildelt kommunale utmerkelser. Dette er en stor inspirasjon og viser at politikerne verdsetter lagets arbeid med å ta vare på og formidle byens historie. I 2015 ble Njål Vigesdal tildelt Sandnes Kommunes Kulturpris. Arne Hove fikk denne kulturprisen i 2013 og laget vårt (den gang under navnet Sandnes Historie- og ættesogelag) fikk den i 2007. Kommunens innsatspokal innen allmenn kultur er tildelt: Arne Hove (2006), Ernst Lapin (2010) og Njål Vigesdal (2012).
Lokalhistorisk festforestilling i Sandnes Kulturhus markerte lagets 40-årsjubileum Det står i handlingsplanen vår for 2013-2016 at vi skal satse stort i 2015 og markere vårt jubileum med en åpen forestilling i den store salen i Sandnes Kulturhus. Vi var selvsagt veldig spent på hvordan økonomien og frammøtet ville bli. Arrangementet ble holdt lørdag 24. oktober fra kl 15.00 - 17.45. Det ble en stor opplevelse og et svært vellykket arrangement på alle måter. Frammøtet var over all forventning idet hele 465 personer var tilstede. Vi kalte forestillingen «En lokalhistorisk festforestilling i toner ord og bilder». Arnt Olav Klippenberg var konferansier og programinnholdet var svært variert: Gaukeorkesteret, Karianne Arntzen Band, Jack Rostøl med Tribute to Leonard Cohen på Sandnesdialekt, revyinnslag «Sandneshistorien på 5 min», foredrag av Torgrim Titlestad og hilsen fra ordfører Stanley Wirak. Vi viste også 3 filmer: Sandnes tuftet på leire, Industribyen Sandnes og Sandnes anno 1965. I tillegg ble det vist gamle postkort på storskjerm under de
Tar vare på og formidler lokalhistorien
musikalske innslagene. I pausen hadde vi enkel servering med god mingling og drøs. Forestillingen gikk med et økonomisk overskudd på ca kr 11 000.
Mediaomtale Vi er også i år godt fornøyd med den oppmerksomhet og omtale våre aktiviteter har fått i lokale media, spesielt Sandnesposten. Vi får omtale under ”Det skjer” og ”Kalender” av våre medlemsmøter o.a. aktiviteter. I tillegg har vi fått flere fine oppslag om vår- og høstprogrammene og av våre utgivelser av Årboka og andre aktiviteter. Sandnesposten har invitert oss til å skrive lokalhistoriske artikler i avisa. Dette har Ernst Lapin tatt på seg. Han har skrevet godt over 10 artikler som ble trykket i Sandnesposten i 2015. Dette samarbeidet fortsetter også i 2016. En stor takk til Ernst Lapin for dette arbeidet som er et viktig bidrag når det gjelder formidling av lokalhistorien.
Representasjon Vårt æresmedlem Åse Kristine Meling Kristensen er medlem av styret i Rogaland Historielag og har oppgaver i den forbindelse, bl.a. i redaksjonen for medlemsbladet Sydvesten. SHL hadde 5 utsendinger til RHs årsmøte i Tysvær i april 2015. Vi var ikke representert på rådsmøtet for Rogaland Historielag høsten 2015. Njål Vigesdal har representert laget i komiteen for Litteraturdagene i Sandnes og komiteen for kunstnerisk utsmykning i Langgata.
Boksamlingen vår og lokalene i Møllemesterboligen I 2015 ble det foretatt innkjøp av noen lokale bøker for å suplere boksamlingen. Vi har også mottatt bokgaver fra medlemmer og andre som har blitt fine tilskudd til samlingen.
Boksamlingen vår og møtelokale er nå i Møllemesterboligen, som tilhører Vitenfabrikken. Her har vi også styremøter og arbeidsmøter. Laget eier en betydelig samling av lokalhistorisk litteratur, men det har vært liten interesse fra medlemmer for å låne. Styret har fattet et prinsippvedtak om å donere samlingen til Vitenfabrikken i forbindelse med utbygging av neste byggetrinn (Byhistorisk samling). Et endelig vedtak om dette vil eventuelt bli fattet på et årsmøte i Sandnes Historielag og forutsetter at samlingen blir tilgjengelig for alle i en lesesal som antas å inngå i museets planer. Som medlem i andre lag får vi: Årboken til Jærmuseet, Årboken for Stavanger museum, Årboken Ætt og Heim fra Rogaland Historielag, Skolemuseets årbok, Lokalhistorisk Magasin fra Landslaget for Lokalhistorie, Tidsskriftet Heimen fra Landslaget for Lokalhistorie, Arkivmagasinet, informasjon fra Riksantikvaren, Tidsskriftet Kringsjå fra Norsk Lokalhistorisk Institutt og Norsk Slektshistorisk Forenings medlemsblad ”Genealogen”.
Jubileumsgave med skattefradrag I samarbeid med Landslaget for lokalhistorie har de lokale historielagene mulighet for å motta pengegaver på mellom kr 500 og kr 16 800 fra medlemmer eller bedrifter der giveren får skattefradrag. Denne ordningen har de siste årene gitt oss betydelig gaveinntekter. Vi har nå disponibelt kr 21 000 på egen konto fra disse gavene. Tanken er at disse gavene skal brukes til å følge opp den vedtatte handlingsplanen for 2013-2016. Styret tar gjerne imot forslag til anvendelse av disse pengene.
Økonomi SHL har en trygg økonomi med en egenkapital pr. 31.12.15 på kr 177 140. I tillegg har vi en betydelig boksamling og restopplag av tidligere utgitte årbøker. Resultatregnskapet viste i 2015 et overskudd på kr 1780 mot et overskudd på kr 39 442 året før. Vi hadde for 2015 budsjettert med et underskudd på ca kr 40 000. Bakgrunnen for dette var at vi ønsket å bruke ca 40 000 til ulike prosjekt i forbindelse med vårt 40-årsjubileum. Dette ble det ikke noe av i 2015. Men nå har vi planer om å bli med i et dokumentarfilmprosjekt som vi regner med blir gjennomført i 2016. Årskontingenten ble på årsmøtet i 2015 fastsatt til kr 200 for 2016. Av kontingenten ble kr 112,- betalt videre som kontingent til Landslaget for lokalhistorie og Rogaland Historielag. Dette er i hovedsak betaling for 4 utgaver av bladet Sydvesten som alle våre medlemmer får tilsendt i posten fra Rogaland Historielag. Dette bladet er blitt sterkt forbedret i den seinere tid. Vi må være forberedt på at kontingentene både til Rogaland og Landslaget vil øke i årene framover. Kontingenten har nå vært uendret i fire år og styret foreslår at kontingenten økes til kr 250 f.o.m. 2017.
Tar vare på og formidler lokalhistorien
Noen tanker om nåtid og framtid De siste årene har interessen og aktiviteten i Sandnes Historielag øket ganske kraftig. Dette slår ut i god tilgang på nye medlemmer og stor tilstrømning til våre åpne medlemsmøter med lokalhistoriske tema. Kapasiteten i auditoriet er for liten på stadig flere av møtene. De aller fleste stopper igjen etter foredragene til en god drøs og litt enkel servering. Møtene er derfor blitt en hyggelig sosial møteplass.
Vi merker at historielaget oftere blir invitert til samarbeid om interessante prosjekt. Vi kan nevne samarbeid om å utvikle og gjennomføre lokalhistoriske byvandringer, prosjekt med informasjon om historien til bygg i sentrum, dokumentarfilmprosjekt om 2. verdenskrig, samarbeid med skoler om lokalhistoriske tema i undervisningen, utgivelse av fotosamlinger og lokalhistoriske artikler og invitasjon til å holde mindre foredrag i ulike foreninger og lag.
Laget har ingen form for godtgjørelse eller frikjøp av tillitsvalgte som utfører arbeidet som kreves for å drive virksomheten. Vi har heller ikke tilgang til hensiktsmessige kontorlokaler. Disse forholdene bør vurderes i tiden framover. Vi er også i dialog med ledelsen for Vitenfabrikken for å få utvidet kapasiteten på medlemsmøtene. Andre møtelokaler med større kapasitet vil også bli vurdert.
Styret vil takke medlemmene for godt frammøte og mange positive tilbakemeldinger.
Sandnes, 25. januar 2016. I styret for Sandnes Historielag
Njål Vigesdal Liv Marie Andersen Ravndal Inger-Sigrun Slagstad Vik (styreleder) (nestleder) (sekretær)
Merete Sønsterud Sverre Vagle (kasserer) (styremedlem)
Tor Steinar Raugstad Audun Stuland (varamedlem) (varamedlem)

Sandnes Historielag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@lyse.net